Privacy Beleid Zeilcharter Hoeksche Waard

Zeilcharter Hoeksche Waard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zeilcharter Hoeksche Waard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

o Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid.
o Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
o Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
o Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
o Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
o Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Zeilcharter Hoeksche Waard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zeilcharter Hoeksche Waard
Havenkade 5
3281 LS Numansdorp
hoopopzegen@dagjezeilen.nl

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Zeilcharter Hoeksche Waard verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
o Huurovereenkomst bv. Voor de uitvoering van een zeiltocht met u.
o Rekening voor de geleverde catering.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

o Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
o Geslacht (man/vrouw)
o Adresgegevens;
o Telefoonnummers
o E-mailadres
o Bedrijfsnaam
o KvK-nr / BTW-nr
o Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
o Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Zeilcharter Hoeksche Waard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld
de volgende maatregelen genomen;
o Alle personen die namens Zeilcharter Hoeksche Waard van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
o We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
o We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
o Online-verzoeken voor informatie verlopen via een beveiligde verbinding.
o IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden.
o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
o We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 


Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vriendelijke groet, Hans en Nel Venema
Zeilcharter Hoeksche Waard

Nieuws

Hempel Schipperbitterlied

Schuif maar aan en dein maar mee
Op de golven van de zee.
Ouwe nipper met je klipper
en je glaasje schipperbitter.

Fotogalerij